Naslovnica

Delo vlade v prvem trimesečju

Ljubljana, 16. 04. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
© STA
Komentarji
0

Slovenska vlada je v prvem trimesečju (od 1. januarja do 31. marca 2001) zasedala na 14 rednih sejah in 18 korespondenčnih sejah, na njih pa skupno obravnavala 619 točk dnevnega reda, in sicer 580 točk na rednih sejah in 39 točk na korespondenčnih sejah. Vlada je v omenjenem obdobju tako skupaj sprejela 1172 odločitev, od tega 1133 na rednih sejah in 39 na korespondenčnih sejah. Na rednih sejah je bilo obravnavanih povprečno 41 točk, na korespondenčnih sejah pa dve točki. Skupno so redne seje vlade trajale 45 ur in 15 minut, kar pomeni, da je vsaka seja povprečno trajala tri ure in 14 minut.

Na 14 rednih sejah je bilo obravnavanih 580 točk in sprejetih 1133 odločitev. Sprejela je skupaj 29 zakonskih predlogov, od tega pet za prvo obravnavo, dva za drugo obravnavo, enega za tretjo obravnavo, 15 zakonskih predlogov za hitri postopek ter šest zakonskih predlogov za skrajšani postopek. Skupaj je bilo 22 zakonskih predlogov, ki so pomenili zaključek zakonodajnega postopka. Ministrski zbor je sprejel tudi 93 podzakonskih aktov vlade, od tega 56 uredb, 14 odlokov in 23 sklepov, med ostalimi zadevami pa še 25 poročil, 20 informacij, 12 zakonov o ratifikaciji mednarodnih aktov, štiri uredbe o ratifikaciji mednarodnih aktov, 47 izhodišč za mednarodne obiske, 17 poročil o mednarodnih obiskih, 25 pobud za sklenitev mednarodnih sporazumov, tri odgovore na poslanska vprašanja, šest mnenj o predlogih zakonov, ki jih je v mnenje predložil državni zbor, 24 mnenj o drugih zadevah, ki jih je v mnenje predložil DZ, prošnje za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije (za 30 oseb) ter 827

ostalih zadev.

Vlada je na 18 korespondenčnih sejah obravnavala 39 točk in sprejela 39 odločitev, in sicer po en zakonski predlog za drugo in tretjo obravnavo ter en zakonski predlog za hitri postopek, dve mnenji o zadevah, ki jih je v mnenje predložil DZ, eno izhodišče za mednarodne obiske ter 33 ostalih zadev.

Med najpomembnejšimi zadevami, ki jih je vlada pripravila in sprejela v letošnjem prvem trimesečju, je proračunski memorandum 2001 s prilogami, poročilo o usklajenosti predloga državnega proračuna za leto 2001, predlog proračunskih odhodkov in program prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2001. Za prvo obravnavo je pripravila štiri zakone - noveli zakonov o poslovnem registru in o javnih financah, zakon o javnih zbiranjih in o amnestiji - in nacionalni program varnosti cestnega prometa v RS. Za drugo obravnavo v DZ so ministri pripravili zakona o knjižničarstvu in o tajnih podatkih ter strateške cilje razvoja trga dela do leta 2006, politiko zaposlovanja in programe za njeno uresničevanje. Za zadnjo zakonodajno obravnavo pa je bil pripravljen zakon o medijih.

Za sprejem po hitrem postopku je vlada pripravila kar 15 zakonov, med drugim novelo zakona o referendumu in ljudski iniciativi, zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine, zakon o nekaterih ukrepih, ki se nanašajo na ZRJ, zakon o določitvi višine koncesijske dajatve za opravljanje gospodarske javne službe prenosa zemeljskega plina in upravljanja prenosnega omrežja, zakon o omejevalnih ukrepih, novelo zakona o davku na dodano vrednost, novelo zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS leta 2001, zakon o višini otroškega dodatka, novelo zakona o sodniški službi, zakon o industrijski lastnini, zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, zakon o porabi dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo, zakon o poroštvu RS za obveznosti Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, zakon o telekomunikacijah ter novelo zakona o odvetništvu.

Vlada je za sprejem po skrajšanem postopku pripravila šest zakonov, in sicer novelo zakona o prekrških, dopolnitve zakona o žrtvah vojnega nasilja, dopolnitve zakona o železniškem prometu, novelo zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev, dopolnitev zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini in novelo zakona o osnovni šoli.

  • Prenosnik Lenovo
  • Garmin ura
  • Wasup sup deska
  • Mitsubishi klima
  • Hisense TV
  • Krovni