Dejstva

ANALIZA: Spet obvezno služenje vojaškega roka?

Ljubljana, 18. 05. 2018 06.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 9 min
Avtor
Špela Bezjak
Komentarji
603

Slovenija je, čeprav velja za varno državo, v zadnjih letih postavljena pred številne varnostne izzive. Slovenska vojska je spet dobila nezadostno oceno. Število prosilcev za mednarodno zaščito se povečuje. Z digitalizacijo in razvojem umetne inteligence pa se je povečala tudi kibernetska ogroženost.

Slovenska vojska je spet dobila nezadostno oceno za pripravljenost za delovanje v vojni za lansko leto. Nezadostna ocena je kljub dodatnemu denarju v veliki meri posledica pomanjkljive vojaške opreme, streliva, slabega vzdrževanja in tudi zakonodaje, ki med drugim vojakom po 45. letu ne zagotavlja zaposlitve v SV oziroma drugje v javni upravi.

Prvi migracijski val je Slovenijo zajel septembra 2015, trajal je do marca 2016 in v tem času je Slovenijo prečkalo skoraj pol milijona ljudi, zaradi česar se je občutno povečalo število prosilcev za mednarodno zaščito. Če je bilo, denimo, januarja 2016 zgolj 17 prosilcev, jih je bilo mesec kasneje že 270, aprila letos pa 274. Zaradi nasilja ali naravnih nesreč je v svetu po ocenah Evropske komisije prisilno razseljenih več kot 65 milijonov oseb.

Z digitalizacijo in razvojem umetne inteligence se je povečala tudi kibernetska ogroženost. Od največjega kibernetskega napada mednarodnih razsežnosti, ki je zajel 99 držav sveta, tudi Slovenijo, mineva eno leto. Prve napade z uničevalnim virusom, ki je zablokiral računalnike in v zameno za ponoven dostop do vsebine zahteval odkupnino, so 12. 5. 2017 zabeležili v Veliki Britaniji, Španiji in Združenih državah. V le nekaj minutah so virusi vdrli tudi v računalniški sistem novomeškega Revoza. Napadalci so zaklenili računalnike in v hrvaščini za ponovni dostop zahtevali odkupnino v virtualni valuti bitcoin v vrednosti dobrih 250 evrov. Zaradi napada so v Revozu ustavili delo, kar je povzročilo izpad izdelave več kot 400 vozil.

Poudarjamo: če odgovora nismo našli v programu, ne pomeni nujno, da v stranki za to področje ne ponujajo rešitev kje drugje, ampak so stranke postavile drugačne prioritete v programu.

Analizirali smo programe parlamentarnih strank in Liste Marjana Šarca, ki jo vse javnomnenjske raziskave uvrščajo v ospredje.
semafor_varnost

DeSUS

Vojska: rešitev

Ponovna uvedba obveznega služenja vojaškega roka za moške. Hkrati moramo zagotoviti številčno ustrezno rezervno sestavo in ustrezno zalogo orožja ter opreme.

Migranti: brez ukrepa

DeSUS se bo na migrantske krize in dogajanja tudi v prihodnje odzival pozitivno ter solidarno, pri tem pa se bo zavzemal za zaščito slovenskih interesov in zagotavljanje varnosti.

Kibernetska varnost: ni v programu

Levica

Vojska: rešitev

1,2 milijarde evrov bomo namesto v bataljonski bojni skupini vložili v raziskave in razvoj. Vojsko bomo umaknili iz vojaških operacij zveze NATO v tujini. O sodelovanju v mirovnih operacijah bo moral odločati parlament (kot denimo v Nemčiji). Prihranjena sredstva bomo uporabili prav tako za izboljšanje socialnega položaja vojakov in za potrebe zaščite in reševanja. Število pripadnikov stalne sestave bomo po naravni poti zmanjšali na raven, ki bo ustrezala dejanskim potrebam in zmožnostim Slovenije. Zmanjšano stalno sestavo bomo po potrebi nadomestili s povečanjem rezerve. Ukinili bomo vojaški vikariat, vojakom pa zagotovili vse delavske pravice in socialno varnost tudi po izstopu iz vojske. Izvedli bomo referendum o izstopu Slovenije iz zveze NATO.

Migranti: rešitev

Olajšali bomo pridobitev statusa begunca in izboljšali položaj beguncev ter odpravili nedavne spremembe azilne zakonodaje, ki so v nasprotju z mednarodnim pravom.

Kibernetska varnost: rešitev

Varovanje nevtralnosti interneta (net neutrality). Od spletnih platform in družbenih omrežij kot je Facebook bomo zahtevali večjo odgovornost za varovanje zasebnih podatkov uporabnikov, za objavljene vsebine in za preprečevanje psihološkega vojskovanja. Razbili bomo monopole: tako horizontalne kot vertikalne koncentracije moči (npr. hkratno lastništvo operaterja in televizije).

LMŠ

Vojska: rešitev

Zagotovitev ustreznega financiranja vseh treh podsistemov: notranjega (ureditev statusa in opreme policistov), obrambnega (ureditev statusa in opreme vojakov ter postopna zagotovitev sredstev proti 1,5 % BDP) ter podsistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (ureditev statusa in opreme gasilcev,  reševalcev ...).

Migranti: ni v programu

Kibernetska varnost: brez ukrepa

Slovenija potrebuje dobro organiziran, učinkovit in stabilno financiran sistem nacionalne varnosti. Pripadnice in pripadniki nacionalno-varnostnega sistema se dnevno soočajo z resnimi grožnjami in tveganji, s sodobnimi varnostnimi izzivi digitalne, kibernetske dobe. Trdno podpiramo njihova upravičena pričakovanja za ustrezno plačilo, ureditev statusa in zagotovitev kvalitetne opreme.

Z digitalizacijo in razvojem umetne inteligence se je povečala tudi kibernetska ogroženost.
Z digitalizacijo in razvojem umetne inteligence se je povečala tudi kibernetska ogroženost. FOTO: iStock

NSi

Vojska: rešitev

Nova zakonodaja bi morala za pripadnike vojske uvesti drsni plačni sistem izven sistema javnih uslužbencev, ki bi omogočal letno prilagajanje višine plač tako, da bi zagotavljali zadostno število ustrezno kakovostnih kadrov. Celostno je potrebno urediti tudi status vojakov po 45. letu starosti. Podobno je treba uvesti tudi bolj stimulativne ukrepe za vključevanje državljank in državljanov v  prostovoljno pogodbeno rezervo Slovenske vojske. 2 % BDP, namenjenega za obrambne izdatke do leta 2025 in 20 % obrambnih izdatkov, namenjenih za modernizacijo. V naslednjem srednjeročnem obdobju je treba povečati bojne zmogljivosti Slovenske vojske s težiščem na oblikovanju dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin. /.../ Treba bo aktivirati že predvideni koncept vojaške strateške rezerve (VSR). Ta predvideva oblikovanje dodatnih vojaških enot v skupnem obsegu do 25.000 pripadnikov. Predlagamo, da se poleg pogodbene rezerve Slovenske vojske vzpostavi tudi neplačana prostovoljna rezerva.

Posodobitev in krepitev helikopterske flote Slovenske vojske bi v prvi vrsti povečala bojno sposobnost Slovenske vojske ter še izboljšala možnosti njenega sodelovanja v sistemu zaščite in reševanja. Slovenija kot pomorska država mora večjo pozornost nameniti tudi prisotnosti in delovanju Slovenske vojske na morju, zato velja okrepiti tako kadrovsko sestavo, kot izboljšati opremljenost pomorstva.

Migranti: rešitev

Republika Slovenija mora po zgledu nekaterih evropskih držav spremeniti azilno zakonodajo v smeri zaostritve pogojev za pridobitev statusa azilanta, redefiniranja pravic in pospešitve samih postopkov mednarodne zaščite. Ekonomskim migrantom, ki dokazano prihajajo iz območij in držav, kjer ni vojne, ter ne izpolnjujejo pogojev za mednarodno zaščito, je potrebno zavrniti vstop, jih obravnavati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo in jih vrniti. Od ljudi s statusom mednarodne zaščite moramo po ureditvi razmer v njihovih državah dosledno zahtevati njihovo vrnitev. V NSi se zavzemamo za dosledno varovanje schengenske meje v skladu z veljavnimi predpisi. /…/ Za to bomo v NSi namenili povečana sredstva za ustrezno kadrovsko popolnjenost policije, kot tudi za ustrezna materialno-tehnična sredstva, ki bodo v pomoč pri nadzoru meje.

Kibernetska varnost: rešitev

Potrebna je vzpostavitev celovitega obveščevalnega delovanja na strateškem nivoju, vzpostavitev ustrezne in enotne protiobveščevalne zaščite in poenotenje delovanja na varnostnem področju. Vzpostavitev nacionalnega koordinatorja za boj proti terorizmu na najvišjem nivoju. /.../ V NSi bomo izvedli takojšnjo strokovno analizo protiterorističnega delovanja. Učinkovitejša vloga sveta za nacionalno varnost. Ohraniti Sovo v civilnem delu ministrstva, vzpostavi pa se tesna povezava ali delna integrirana struktura z vojaškim obveščevalno varnostnim organom.

SAB

Vojska: brez ukrepa

Za zagotavljanje miru še potrebujemo vojsko. Ko ta ne brani miru, ko ne brani države, pa mora vseeno biti uporabna.

Migranti: ni v programu

Kibernetska varnost: ni v programu

SD

Vojska: rešitev

Zagotovitev stabilnega vira financiranja, ki bo omogočil nadaljnjo modernizacijo Slovenske vojske, sposobno za nacionalno obrambo in izpolnjevanje mednarodnih zavez Slovenije. Izboljšanje socialne varnosti vojakov Slovenske vojske. Pridobitev potrebnih kadrov za potrebe Slovenske vojske in razvoj kariernega sistema, s skupno in enotno nacionalno kadrovsko politiko pridobivanja, usposabljanja, nagrajevanja in zadrževanja kadra v uniformiranih poklicih z možnostjo oblikovanja karierne poti od vstopa do upokojitve skozi vojaški poklic, policijsko kariero ali v pravosodju.

Migranti: rešitev

Treba je imeti postavljene jasne ločnice med (dvema) vrstama migrantov. Na območjih, kjer se nahajajo in obravnavajo migranti, bo policija nenehno zagotavljala javni red in visoko stopnjo varnosti. Potrebujemo celovito evropsko migracijsko, azilno in integracijsko politiko. Ključno je prizadevanje za ustavitev vojn, nasilja, pregonov, ublažitev revščine in posledic podnebnih sprememb. Zakon o tujcih ne sme posegati v načelo nevračanja (nonrefoulement), zato bomo spremenili določila, ki se nanašajo na ukrepanje ob spremenjenih razmerah na področju migracij. S spremembami zakona o nalogah in pooblastilih policije bomo zagotovili sorazmernost pri zbiranju, obdelavi in uporabi podatkov o potnikih, da bo sistem nadzora varoval državo in ljudi brez posegov v človekove pravice. Dopolnili bomo Zakon o nalogah in pooblastilih policije z jasnimi razlogi in kriteriji za uporabo tehničnih sredstev pri zbiranju podatkov (tehnična sredstva za optično prepoznavo registrskih tablic z namenom ugotavljanja pogojev za udeležbo voznika in vozila v cestnem prometu ter iskanja oseb in predmetov).

Kibernetska varnost: rešitev

Zaščita slovenske kritične infrastrukture za večjo kibernetsko varnost z izdelavo sistema nacionalne zaščite in izgradnjo neodvisnih in varnejših komunikacijskih sistemov. Razvoj komunikacijskih zidov in okopov za zaščito občutljivih sistemov, pomembnih za državo, ljudi in gospodarstvo, v sodelovanju z univerzitetnim prostorom. Zaščita ljudi in gospodarstva ter zasebnosti komunikacij na področju varovanja osebnih podatkov in informacijske varnosti v luči zagotavljanja varnosti in ekonomske upravičenosti, varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Status slovenskih vojakov je po 45. letu starosti negotov.
Status slovenskih vojakov je po 45. letu starosti negotov. FOTO: Aljoša Kravanja

SDS

Vojska: rešitev

Slovenija v zvezi Nato postaja vse manj lojalna (sprejetim) obveznostim in zavezam. V času vlade 2004-2008 se je delež za obrambo RS postopoma povečal na poldrugi odstotek BDP, kasneje pa je začel spet hitro padati, tako da je danes pod enim odstotkom BDP. Zaostajamo tudi na področju izpolnjevanja zavez, ki neposredno zadevajo naše obrambne zmogljivosti. Poleg upadanja financiranja obrambnega sistema naše države je velik problem tudi v velikem odstopanju od standardne strukture obrambnih izdatkov. Takojšnja zagotovitev zadostnih finančnih in materialnih sredstev policiji in vojski. Kot enega prvih ukrepov napovedujemo vzpostavitve Nacionalne garde, ki bo zagotovila zadostno število usposobljene vojaške sile za zavarovanja zunanjih meja, pomoči pri velikih elementarnih in drugih nesrečah in za okrepitev profesionalnih sil Slovenske vojske v primeru vojaškega konflikta.

Migranti: rešitev

Na južni meji Slovenije bomo dosledno izvajali Schengenski mejni režim in preprečevali nezakonite prehode meje. Zaostrili bomo pogoje za pridobitev mednarodno zaščite oziroma azila. Po vzoru številnih držav bomo uvedli prepoved nošenja burk in nikaba. Vsako sodelovanje, novačenje ali pomoč teroristom bomo opredelili kot kaznivo dejanje, ki bo ostro kaznovano ter prepovedali organizacije, ki kakorkoli podpirajo ali zagovarjajo teroristična ali kazniva dejanja. Varovanje meje bo policija izvajala v sodelovanju s Slovensko vojsko in po potrebi tudi s pomočjo mednarodnih enot za te namene. /.../ Takojšnje sprejetje ostrejše azilne zakonodaje. Ustrezne rešitve so že bile predlagane v predlogu Zakona o mednarodni zaščiti, ki ga je pred časom v proceduro predlagala SDS. Takojšnje sprejetje zakonov oz. novel zakonov, ki so povezani z varnostnimi razmerami v državi (Zakon o tujcih, Zakon o javnem redu in miru, Zakon o preprečevanju terorizma ...) in ki le-te izboljšujejo.

Kibernetska varnost: brez ukrepa

Slovenija se tako kot EU ubada s pomembnimi varnostnimi in obrambnimi izzivi kot so terorizem, kibernetska in energetska ogroženost, nezakonite migracije, agresivna politika "izvršenega dejstva" (Rusija), nestabilne razmere v soseščini, zlasti na Balkanu.

V zadnjih letih je Rusija intenzivirala razpečevanje dezinformacij in politične propagande s katero želi ošibiti oz. uničiti Evropsko unijo. S pomočjo interneta širi laži predvsem v baltskih državah in državah V4 a se uspešno širi po vsej EU z zadnjimi akcijami v Nemčiji, kjer želi vplivati na izid volitev. V Sloveniji je že bilo zaznati aktivnosti ruske propagande npr. pri kampanji proti čezatlantskem prostotrgovinskem sporazumu med Ameriko in EU. Takšno in podobne propagande je potrebno zaznati, jo izpostaviti in propagirane mite razbiti.

SMC

Vojska: brez ukrepa

Krepitev rezervne sestave vojske in policije in izvajanje preventivnih aktivnosti.

Migranti: brez ukrepa

Pobuda za oblikovanje skupne azilne, varnostne in integracijske politike na ravni EU.

Kibernetska varnost: brez ukrepa

Vzpostavitev celovitega sistema za zagotavljanje informacijske varnosti.

Dejstva.
Dejstva. FOTO: POP TV

KOMENTARJI (603)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

IvekKu
21. 05. 2018 14.15
-4
Zadnji čas da to pomehkuženo mladino z oprijetimi hlačami, pobritimi nogami, trend frizurcami pošljemo nekam, da se naučijo reda in discipline in postanejo moški
ivan.z Doba
19. 05. 2018 15.22
+6
Mularijo v vojsko vsaj za pol leta, da se naučijo štumfe in gate prat. In to brez mamic!
Jocker
19. 05. 2018 09.51
+8
Kaka vojska , samo denar gre v prazni žakl. Kako reče Trump naša politika že skače in vlečemo milijone iz žepa za staro orožje pa še politiki si dajo nekaj v žep
Dule Med
19. 05. 2018 08.32
+15
Če je mir v srcu, čisti človeški um, urejena država z pozitivnimi voditelji, potem je vojska in policija odvec, vojsko in policijo potrebuje samo prodana pokvarjen država.
štumbamfirer
20. 05. 2018 15.51
-3
vojska je za obrambo države ,tudi vojak ima mir v srcu ko zaropota pa se odzove da imaš lahko ti mir v srcu
01xxy
19. 05. 2018 08.11
+5
Lopovska "elita" je izropala tudi denar za obrambo države! Toliko o teh lopovskih domoljubih.
ggggy
19. 05. 2018 08.04
+3
Je pa to obvezno služenje nabiranje volilnih točk, predvsem pri desusu, ker starčki bi radi nazaj služenje. Ne moreš uvesti obvezno služenje čez noč, to naj vam bo jasno, v bistvu raje sploh ne sanjajte o tem
štumbamfirer
20. 05. 2018 15.53
+3
Ne čez noč ,že v eni uri se da to uvest
ggggy
19. 05. 2018 08.00
+13
Upam, da ne bo več obveznega služenja vojske, to je isto kot pri vseh poklicih niso vsi za vse, ljudje se naj sami odločajo kaj bodo delali v življenju, ne da jih pošiljamo v vojsko, ker bodo to stran vržena leta za določene posameznike. Velika večino vas je tukaj ki ste služili vojaši rok, zato bi radi v drek namočili še mlade. Tisti mladi, pa ki si želijo vojaškega življenja pa se lahko zaposlijo ali opravijo 3 mesečni PSVR. Vojska ne bo vzgajala vaših razvajenih sinov, zato ste odgovorni vi.
štumbamfirer
20. 05. 2018 15.54
-2
cool1
19. 05. 2018 07.25
+6
Kot pravijo skoraj vsi, to je prisila človeka v nekaj , kar sicer ne bi delal nikoli. Če pa ga bodo že prisilili , potem to ne sme biti tako, kot je bilo pri nas , ko smo služili v JNA. Jugoslavija nam ni plačevala socialnih prispevkov za čas služenja vojaškega roka, v penzijo nisem mogel iti nič prej zato, da bi si odkupil polovico tega časa pa mi ne pride na pamet, če pa sem ta čas pošteno oddelal in odslužil. ! Torej to ne bo šlo, še za teh nekaj vojakov nimamo denarja oz. tega denarja nočemo najti , nočemo ga dati.
Kliko7
19. 05. 2018 07.16
+4
SEM PROTI! Ne bojo ki eni tamle gori govoril kam pod prisilo dam svojega sina! Nic vec in nikoli
Uporabnik1430139
18. 05. 2018 22.30
+4
Sem proti obvezbem služebju voj. roka kajti to he prisila človeka v nekaj kar ni po njegovi želji in da mora neka dejanja opravljat čeprav nih nebi nikoli. Za taka dejanja na silo naj držVa plača človeku kar mu pripada.
FeelsGoodMan
18. 05. 2018 21.26
+4
SDS: V zadnjih letih je Rusija intenzivirala razpečevanje dezinformacij in politične propagande s katero želi ošibiti oz. uničiti Evropsko unijo. Levica: Olajšali bomo pridobitev statusa begunca in izboljšali položaj beguncev ter odpravili nedavne spremembe azilne zakonodaje, ki so v nasprotju z mednarodnim pravom. Eden hujši od druzga
FeelsGoodMan
18. 05. 2018 21.20
+6
SDS: V zadnjih letih je Rusija intenzivirala razpečevanje dezinformacij in politične propagande s katero želi ošibiti oz. uničiti Evropsko unijo. s čem se drogirajo teli pr sds
brezveze13
18. 05. 2018 19.57
+6
tale novica se že dva dni trkla po spletu tako da ni več novica moderator to ne opaziš ali so vaše plače odvisne od klikov za dober denar vam jaz klikam
Pikabalonca
18. 05. 2018 19.27
-7
Že na sliki ko vidiš te salonarje..(( več kot 7000 Ta Salonski štab, še za Tabornike ni dober, da o Skavtih ne bi..Rdeča zvezda KATIČKA iz Velenkovca, smetišča rdečih rekvizitov ni, da ni pa za drugam kot za koruzno polje NI, Gospoda vi ste sramota NATA, Slovenije in osnovnega pojma VOJSKE,VAM NI NIČESAR jasno..Moram pa napisati, da vso pamet in možgane je imela samo ENA oseba Ljubica Jelušič...ki je prepričana enako kot Dakja Radič, da z fanti v Slovenski vojski , predvsem pa iz velenja noben razumski pogovor ni mogoč To da je Katička iz VELENJKOVCA je zgolj slučajnost..NATO PAKT pa Nacionalna vojska, pametn LEVICE..pravi izdelek ( norost ) iz FDV ja..RESNIĆNO ti so MOTENI da BOLI..
FesterAdams
18. 05. 2018 19.23
-4
Itak, da je obvezna vojska potrebna pod NUJNO! Najbolj pa zato, da se nekoliko umiri in disciplinira najbolj poživinjene primerke generacij, ki so vzgojene, da jim nihče pod soncem nič ne more. To posledično pomeni, da mora zadeva biti organizirana po starem dobrem receptu z JNA. Tisti so znali pogasiti ogenj kretenizma tudi pri najhujših modelih.
krtofl
18. 05. 2018 20.29
+2
jap...ena taka je bla sončnica....pa čiščenje tanka z zobno ščetko.....
Diškor
18. 05. 2018 19.00
+9
Zakaj komercialna Pop TV tako zadržano poroča o pranju iranskega denarja v največji državni banki NLB? Je na zavoro pritisnila voditeljica oddaje 24 ur Petra Kerčmar? Srečo je v državni banki, ki golta milijonske davkoplačevalske dokapitalizacije, našla njena sestra Nina Kerčmar, lastnica zadolženega in iz gubaškega kozmetičnega salona za Bežigradom. Ko je v salon vstopil vplivni mož iz NLB, je bilo njenih težav s financami konec.
FesterAdams
18. 05. 2018 19.24
+3
Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si...
krtofl
18. 05. 2018 19.29
+6
nisi na tekočem vidim...je včeraj Jani Modendorfer predstavil dokaze op pranju denarja doktorju...veš....logarju....pa tudi alenka je lepo na laž postavla gor enakega...da ne bi še o grimsu omamljenemu...
Dule Med
18. 05. 2018 18.57
+2
Da do jih spremenili v morilce, BOLANO.
Vrhovni
18. 05. 2018 18.57
-1
Ustavni sodnik Klemen Jaklič v odklonilnem ločenem mnenju glede zavrnitve kandidatur Združene desnice: Gre za nesprejemljivo in uničujočo odločitev ustavnega sodišča!
Brakedirt
18. 05. 2018 19.35
+2
premalo sveck ste prizgali, nesposobni komunisti.
Vrhovni
18. 05. 2018 18.56
-7
Velika sodna zmaga Janeza Janše, pritrdilo mu je tudi višje sodišče.
krtofl
18. 05. 2018 18.57
+3
Brakedirt
18. 05. 2018 19.38
+6
Belibog
18. 05. 2018 18.54
+5
Tako so polni sebe in tako jim je vseeno za ljudi, da so celo spet pognali Kemis. Tudi to je globoka država! Kemično tovarno Kemis je 16. junija leta 2000 slavnostno odprl Karl Erjavec, predsednik stranke DeSUS in minister za zunanje zadeve, z besedami, da bo Kemis "velika pridobitev za Slovenijo
krtofl
18. 05. 2018 18.56
+7
od 2004 do 2008 nas je takratna janezova vlada zadolžila da bomo plačevali še dolgo....
25.maj
18. 05. 2018 19.48
+2
pa saj je velika pridobitev (za onesnaževanje)