Gospodarstvo

Samozaposleni opozarjajo: Megazakon ni tako 'mega', kot se sliši

Ljubljana, 31. 03. 2020 07.19 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 8 min

Je veselje, da država samozaposlenim zaradi krize oprosti plačilo prispevkov, prehitro? Bodo prejeta sredstva pozneje vračali z obrestmi? "98.094 samozaposlenih ima o megapaketu za reševanje gospodarstva več vprašanj kot odgovorov," pravijo v civilni iniciativi Tudi mi smo (samo)zaposleni. Če je pomoč treba vračati, je to premostitveni kredit. In zakaj so popoldanski s. p. iz ukrepov izvzeti? Je javna objava prejemnikov pomoči res potrebna? Pripombe imajo tudi v Združenju delodajalcev Slovenije.

V civilni iniciativi Tudi mi smo (samo)zaposleni menijo, da je megapaket za reševanje gospodarstva, ki vključuje samostojne podjetnike, korak v pravo smer. So pa kljub temu previdni pri implementaciji zakona, kajti "detajli se skrivajo v podrobnostih", pravijo.

"Tako ima 98.094 samozaposlenih, kot tudi mi v iniciativi, več vprašanj kot odgovorov. Prav tako ugotavljamo, da določene postavke, vezane na reševanje problemov malega gospodarstva, nimajo stika z realnostjo oziroma so nestimulativno naravnane," so zapisali in nanizali naslednje primere:

1. Izbira meseca februarja za izhodišče ni smiselna
V 2. odstavku 35. člena zakona je zapisano: "Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni: vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020."

Samostojni podjetniki imajo variabilno prihodkovno raven oziroma je težko vzeti en mesec za izhodišče. Pri poslovanju obstajajo tudi t. i. "mrtvi meseci" – sem sodijo s. p. s področja turizma in gostinstva, sploh tisti na obmejnih območjih, ki so odvisni od zimske in/ali poletne turistične sezone, televizijski delavci na projektih itd. Odprto vprašanje ostaja tudi pri položaju mladih podjetnikov oziroma novincev v svetu podjetništva, saj  večina ne bo imela izhodiščne točke za odmero pomoči.

"Javna objava prejemnikov pomoči bo spodbudila še dodatno stigmatizacijo samostojnih podjetnikov samozaposlenih ter jim nadalje oteževala poslovanje zaradi bonitetnih ocen," opozarjajo v iniciativi.
"Javna objava prejemnikov pomoči bo spodbudila še dodatno stigmatizacijo samostojnih podjetnikov samozaposlenih ter jim nadalje oteževala poslovanje zaradi bonitetnih ocen," opozarjajo v iniciativi. FOTO: Thinkstock

2. Vračanje pomoči je neustrezna postavka
V 37. členu zakona je zapisano: "Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč."

Tako kot večina vseh državljanov tudi samostojni podjetniki ostajamo doma zaradi uredbe Vlade RS in ne zaradi lastne odločitve. Po koncu epidemije (predpostavljamo) lahko samo upamo in si želimo, da bo na nekaterih področjih sledil razcvet, kar lahko pripelje do povišanega zneska na prihodkovni ravni, zato zakonsko določilo, ki predvideva vračanje pomoči po epidemiji ob predpostavki, da so prihodki višji za 20 % v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta ni stimulativno naravnano. Če je navedeno pomoč treba vračati, to po definiciji ni pomoč, temveč premostitveni kredit. Zadolževanje samozaposlenih ni rešitev, temveč le poglabljanje problema, kar je že bilo ugotovljeno. Poleg tega se postavlja vprašanje, ali so tisti samostojni podjetniki, ki so svojo dejavnost odprli šele leta 2020, glede na ta člen upravičeni do državne pomoči ali ne.

3. Če dolguješ, nisi upravičen do pomoči
V 4. odstavku 34. člena je zapisano: "Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka iz prejšnjega odstavka ni upravičena oseba iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ne plačuje obveznih dajatev in ne izpolnjuje drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan uveljavitve tega zakona neplačane zapadle davčne obveznosti."

Zakon ne naslavlja samostojnih podjetnikov, ki so upad prometa zaznali že v februarju in na začetku marca, do razglasitve epidemije. Upad je v njihovem primeru povečal nezmožnosti plačevanja davčnih obveznosti. Po omenjenem zakonu pa morajo vsi imeti plačane vse obveznosti, če želijo izkoristiti pravico do pomoči. Prvotno je bilo rečeno, da morajo biti obveznosti poravnane do 28. 2. 2020 oziroma najpozneje do 6. 4. 2020.

4. Javna objava prejemnikov pomoči
V 37. členu je zapisano: "Izjava upravičenca, da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije."

Ta pogoj odločno zavračamo. Vsi podatki, vezani na Furs, so davčna tajnost in tudi v tem primeru moramo to spoštovati. Država ima vse instrumente nadzora, ki jih lahko uporabi v tem primeru. Naj dodamo: status samostojnih podjetnikov že pred koronakrizo ni bil urejen. Tovrstna javna objava bo spodbudila še dodatno stigmatizacijo samostojnih podjetnikov samozaposlenih ter jim nadalje oteževala poslovanje zaradi bonitetnih ocen. Ob tem se sprašujemo, zakaj drugim segmentom gospodarstva, ki bodo prav tako deležni pomoči, tega ni treba javno objavljati? To ocenjujemo kot sistemsko obliko diskriminacije.

5. Popoldanski s. p. so neupravičeno izvzeti
V 1. odstavku 34. člena zakona je zapisano: "Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je upravičenec, ki zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, in sicer: samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost in je v obvezno zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi."

Po tem odstavku popoldanski samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in v obvezno socialno zavarovanje niso vključeni na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja), niso upravičeni do nikakršne državne pomoči, kljub temu da oni prav tako polnijo državno blagajno z davki in s prispevki, vse to pa se jim ne šteje v delovno dobo ali v pokojnino. S tega stališča lahko sklepamo, da je popoldanski s. p. najmanj zaželena in popolnoma izključena oblika poslovanja. Glede na trenutno napisan predlog zakona ni upravičen ali deležen nikakršnih olajšav ali nadomestil v teh izrednih in kriznih razmerah. So pa predlogov deležni celo upokojenci in pa študenti.

V civilni iniciativi Tudi mi smo (samo)zaposleni zato vladi in DZ predlagajo, da v zakon vnese sledeče vsebine:

1. Vsi, ki so zaradi razglasitve Odloka vlade RS od 13. 3. morali ostati doma z namenom pomoči pri zajezitvi epidemije in so samostojni podjetniki samozaposleni, samostojni podjetniki, ki zaposlujejo druge osebe, enoosebni d. o. o. in mali d. o. o., kmetje, kulturniki, so upravičeni do odpisa plačila prispevkov (za nosilce dejavnosti in zaposlene pri njih) od 13. 3. 2020 do konca trajanja epidemije.

2. Vsi zgoraj omenjeni so upravičeni tudi do "kriznega" oziroma "korona finančnega dodatka" v višini 700 evrov za vsak mesec do konca trajanja epidemije, za mesec marec pa do sorazmernega deleža nadomestila.

3. Vračanje državne pomoči za pravne subjekte iz zgornjih primerov se opusti.

4. Javna objava prejemnikov pomoči naj ostane davčna tajnost z namenom varovanja zasebnosti in dostojanstva posameznikov.

5. Vlada naj poskrbi, da bodo postopki na bankah pri urejanju moratorijev brezplačni, ter odpiše predvidene obresti, ki tečejo kljub moratoriju.

6. Zakon naj predvidi tudi jasne kriterije za povračila izpada prihodkov za s. p. in male d. o. o. v času trajanja uredbe.

7. Zakon naj predvidi oprostitev plačila prispevkov tudi za samostojne podjetnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in v obvezno socialno zavarovanje niso vključeni na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (popoldanske s. p.).

8. Zakon naj definira, ali so do državne pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki so začeli poslovati šele v letu 2020, saj glede na to, da v letu 2019 še niso poslovali, ne morejo zadostiti 37. členu zakona.

"Vsekakor si želimo, da se upoštevajo naši vidiki in da si pridemo nasproti. Želimo si tudi, da bi lahko kot samostojni podjetniki bili bolj vključeni v konkretno razpravo glede zakona. Na dolgi rok je treba sistemsko urediti položaj samostojnih podjetnikov, saj bomo le tako lahko povečali prihodke v državno blagajno.  
Pripravljeni smo vam predstaviti konkretne rešitve samozaposlenih in predloge za posamezna področja na enem izmed prihodnjih srečanj,
" so še zapisali v iniciativi.

Če je navedeno pomoč treba vračati, to po definiciji ni pomoč, temveč premostitveni kredit. Zadolževanje samozaposlenih ni rešitev, temveč le poglabljanje problema, še pravijo.
Če je navedeno pomoč treba vračati, to po definiciji ni pomoč, temveč premostitveni kredit. Zadolževanje samozaposlenih ni rešitev, temveč le poglabljanje problema, še pravijo. FOTO: iStockphoto

Združenje delodajalcev Slovenije: Najbolj potrebnega ukrepa ne bodo mogli koristiti

V Združenju delodajalcev Slovenije pa so opozorili, da je kriterij 20-odstotnega zmanjšanja prihodka v 1. polletju kritičen predvsem v delovno intenzivnih panogah z velikim deležem prejemnikov minimalne plače (čiščenje, zasebno varovanje in ostale delovno-intenzivne panoge itd.), kjer so se zaradi dviga minimalne plače s 1. 1. 2020 dvignili tako prihodki kot stroški dela. Tako ukrepa, ki bi bil najbolj potreben tem podjetjem, ne bodo mogla koristiti.

Združenje delodajalcev Slovenije je včeraj po sprejetju velikega protikriznega zakona in danes s svojimi člani iz gospodarstva podrobno proučilo določbe zakona. Skupno ugotavljamo, da je zakon korak v pravo smer, pri katerem je ključna predvsem hitrost sprejetja, hkrati pa je treba opozoriti na določene določbe, ki bi za gospodarstvo otežile pridobivanje pomoči, in pa na ukrepe, ki so za gospodarstvo ključni, a jih megazakon ne vsebuje.

"Subjekti, ki bodo uveljavili povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo po tem zakonu ali povračilo nadomestila plače delavcu, ki zaradi višje sile ne more opravljati dela, morajo v primeru, da je od uveljavitve tega zakona dalje prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020 vrniti prejeta sredstva. Izplačila na podlagi kriterijev za leto 2019 zakon ne bi smel omejevati, v kolikor so podjetja v letu 2019 dosegla planirane cilje. V letu 2020 se ta izplačila delajo za leto 2019, ko še ni bilo epidemije in ne kriznih razmer. Prav tako je potrebno upoštevati, da so ta izplačila opredeljena v večini s podjetniškimi kolektivnimi pogodbami ali pogodbami o zaposlitvi, ki jih je delodajalec dolžan izpolniti," so zapisali. 

Zmotili pa so jih še nekateri drugi ukrepi. Pri odredbi začasnega čakanja na delo so opozorili na "neživljenjskost" določbe, ki se nanaša na vpoklic delavca na čakanju nazaj na delo, in sicer za sedem dni na mesec neprekinjeno. "Zaradi narave gospodarskih  procesov je to potrebno prepustiti delodajalcem in njihovim potrebam (enako opozarjajo tudi sindikati). Podjetja namreč morajo dostaviti vsaj tiste izdelke, za katere imajo naročila, in omogočiti je potrebno izvedbo delovnega procesa," so zapisali.

Tudi pri obveznosti izplačila kriznega dodatka opozarjajo, da je treba opredeliti načelo sorazmernosti za čas dejanskega dela in kategorij zaposlenih, ki so upravičeni do tega dodatka (če je namen nagraditi najbolj izpostavljene v gospodarstvu), da bodo delodajalci lahko ustrezno izvajali to določbo.

Združenje delodajalcev Slovenije pa je že večkrat predlagalo tudi rešitev v obliki možnosti enostranske odreditve sorazmernega dela dopusta ter možnosti plačila regresa za letni dopust do 31. 12. 2020 in pa možnosti izplačila tega v dveh delih. Tega megapaket ne vsebuje.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

KOMENTARJI (641)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Suma
02. 04. 2020 15.43
-2
Koliko teh s.p.-jev pa prikaže 100% natančno svoje posle? Dej dej 10 let utaje davka zdj pa ne bo mogu 2 mesca pregurat.
son?ek44
01. 04. 2020 15.12
+5
Država še nikoli nič ni zastojn dala in tudi sedaj ne bo, vrnili bomo vsi z obrestmi in to duplimi.
FIGEC
01. 04. 2020 14.59
+0
Malo napišite o tem, kako si Orban oblikuje evangelij v diktaturo. Ali je morda kdo klical, da....
FIGEC
01. 04. 2020 14.54
+1
Kdo si je sploh izraz "MEGAPAKET" izmislil? Razpizdi me nič manj kot izraz "SOCIALNA KAPICA" ali "FISKALNO PRAVILO"...
DRmed
01. 04. 2020 14.37
+2
Glede na to da ljudje niso z nicemur zadovoljni, predlagam da JJ umakne vse financne ukrepe, bomo vsaj prisparal, ljudje pa tako ali tako ne bodo nikol zadovoljni.
dori243
01. 04. 2020 14.28
-12
Zakaj se izločuje iz pomoči zavarovalništvo in finančništvo? Ta sektor so garantirano vsi ob delo v tem trenutku.
FIGEC
01. 04. 2020 14.56
+4
V vseh ostalih trenutkih pa ožemajo populacijo, da se kadi. Država pa preko DDV z njimi vred. In agent s srednjo šolo ima plačo kot profesor (?!)...
revirji
01. 04. 2020 14.17
+10
A bodo oni na socialki tud vračali?
HUSO BOSS
01. 04. 2020 13.55
+7
ČE JIM KAJ NI VŠEČ PA NAJ GA NE KORISTIJO!
TOP MOJSTER
01. 04. 2020 13.11
+7
Ministrstvo za kmetijstvo prebivalcem: Vrtnarite in prispevajte k premagovanju krize...
FIGEC
01. 04. 2020 14.57
+3
TOP MOJSTER
01. 04. 2020 13.11
+1
Ministrstvo za kmetijstvo prebivalcem: Vrtnarite in prispevajte k premagovanju krize..
TOP MOJSTER
01. 04. 2020 13.11
+3
Ministrstvo za kmetijstvo prebivalcem: Vrtnarite in prispevajte k premagovanju krize.
Dibala
01. 04. 2020 12.54
-5
Drzava naj pokupi zdrava vecja podjetja zaposli ljudi vse s p zapret tako kot je blo v titovih casis se on je reku ,,i ja sam krao al sam i vama dao ,, zdaj pa vidite kam nas je pripeljal kapitalizem vsak po svoje krade in izkorisca postene ljudi pol pa da vas vidim privatnike v bww in audijih vse na lising zdaj se sele vidi da ste vec dolzni kot vredni zvasimi firmami vred pa lep dan se naprej
TOP MOJSTER
01. 04. 2020 13.10
+12
triestino
01. 04. 2020 12.02
+14
Seveda, zdaj je cas, da se prisesajo razni brezdelnezi in politikanti. Kar jim das, jim nikoli ne bo dovolj, da ne bi letele kocke.
231koak
01. 04. 2020 11.27
+4
Najverjegneje bodo podjetja narediti ce se le da brez računa, da ne bodo povecale prometa. Država si bo naredila medvedjo oslugo.
Kolani
01. 04. 2020 11.17
+13
Poglejte. Po krizi virusa bo prišlo do ekonomske krize. Do konca leta bo velika inflacija. Vse se bo podražilo. Posledično bodo prihodki podjetij višji in posledično bo podjetje konec leta imelo višje prihodke kot lani. Seveda ne nujno tudi višji dobiček. Ker bodo imeli višje prihodke, bo država ugotovila, da niso upravičeno prejeli pomoč in jo bodo morali vrniti. Kakšen blesavi inšpektor bo ugotovil, da je šlo za poizkus prevare in bo pozrebno pomoč vrniti 3x.
231koak
01. 04. 2020 11.15
+28
Ce bojo firme mogle vracat, kak je z onimi na socialki. Kak je? Če bo več preležal al manj v naslednjem letu. Kdaj bo moral vrniti?
CIGU MIGU
01. 04. 2020 09.49
+18
po virusu bo mega dolg in ta bo komaj povedal kdo je v resnici kaj vreden
Uporabnik1540409
01. 04. 2020 11.25
-5
disorderliness
01. 04. 2020 14.19
+3
Nikoli ni tako! Po Mega posojilu sledijo Giga obroki.
disorderliness
01. 04. 2020 14.21
+1
Je moj mali vnukec prinesel eno takole. Je rekel "A veš deda, da so kitajci zažgali denar, ker je bil tudi ta okužen z virusom. Ampak oni ga bodo nadomestili z novim denarjem. Pri nas ga bodo prav tako zažgali, samo ga ne bodo nadomestili z novim. Bodo samo rekli, da ga ni."
disorderliness
01. 04. 2020 14.24
+0
Ampak to ni pobral pri svojemu očetu, se pravi pri mojemu sinu, ker on ni tako "naiven". On je prepričan, da so mega ukrepi res mega, in da omogočajo ne samo preživetje oz. zamrznitev gospodarstva ampak celo priložnost za gospodarski razvoj.
rdeci-vrag
01. 04. 2020 09.48
-19
Tko ste volili. JJ naš odrešenik...
magnetka
01. 04. 2020 09.46
-12
Samostojni podjetniki V bližini imam kar nekaj samozaposlenih podjetnikov. Poznam jih zelo dobro. Že od nekdaj tajijo davek, prikažejo najmanjši prihodek, čeprav veš da ko naredi en izdelek dobi 10.000 evrov žena zasluži 1500evrov. Gredo na vsake počitnice večkrat na leto, kupujejo nepremičnine, da jih oddajajo. V šolskih letih otrok so imeli privilgije. In še in še. Zato draga Slovenija dobro bi bilo, če bi take malo pregledali in ne da se jim podarjate denar. Drugi kateri resnični imajo ničesar in resnično ne morejo preživeti, pa jin država da le droben drobiž. Žalostno, res žalostno. Samostojni podjetniki V bližini imam kar nekaj samozaposlenih podjetnikov. Poznam jih zelo dobro. Že od nekdaj tajijo davek, prikažejo najmanjši prihodek, čeprav veš da ko naredi en izdelek dobi 10.000 evrov žena zasluži 1500evrov. Gredo na vsake počitnice večkrat na leto, kupujejo nepremičnine, da jih oddajajo. V šolskih letih otrok so imeli privilgije. In še in še. Zato draga Slovenija dobro bi bilo, če bi take malo pregledali in ne da se jim podarjate denar. Drugi kateri resnični imajo ničesar in resnično ne morejo preživeti, pa jin država da le droben drobiž. Žalostno, res žalostno. Samostojni podjetniki V bližini imam kar nekaj samozaposlenih podjetnikov. Poznam jih zelo dobro. Že od nekdaj tajijo davek, prikažejo najmanjši prihodek, čeprav veš da ko naredi en izdelek dobi 10.000 evrov žena zasluži 1500evrov. Gredo na vsake počitnice večkrat na leto, kupujejo nepremičnine, da jih oddajajo. V šolskih letih otrok so imeli privilgije. In še in še. Zato draga Slovenija dobro bi bilo, če bi take malo pregledali in ne da se jim podarjate denar. Drugi kateri resnični imajo ničesar in resnično ne morejo preživeti, pa jin država da le droben drobiž. Žalostno, res žalostno.
serumresnice
01. 04. 2020 09.20
+9
Ta vlada ne bo nič podarila,pa čeprav je denar iz Evrope!! Vračali bomo vsi,še najbolj upokojenci in tisti,ki že sedaj težko živijo.