Slovenija

Nov kazenski zakonik, strožje kazni

Ljubljana, 05. 05. 2004 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min

V veljavo stopa novela kazenskega zakonika, ki med drugim določa strožje zagrožene kazni za kazniva dejanja proti spolni nedotakljivosti.

Novela kazenskega zakonika prinaša strožje zagoržene kazni
Novela kazenskega zakonika prinaša strožje zagoržene kazni FOTO: POP TV

Novela KZ prinaša rešitve, s katerimi naj bi vendarle odpravili sedanje velike težave, ki se pojavljajo pri izplačevanju preživnine zlasti zaradi velikih sodnih zaostankov na področju izvršbe. Zavezanci se zanjo v veliki večini zanašajo na preživninski sklad, iz katerega država daje sredstva za preživljanje otrok, s čimer svojo ustavno obveznost skrbi za otroka prelagajo na državo. Tako bo storilec, ki svojih obveznosti ne bo poravnal, kljub temu, da bi to finančno zmogel, lahko kaznovan z enoletno zaporno kaznijo, za izmikanje plačevanju preživnine pa bi lahko takšen storilec za zapahi preživel celo tri leta. Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da mora redno plačevati preživnino, lahko pa tudi, da mora poravnati zaostalo preživnino ali druge prisojene obveznosti, nastale s preživljanjem.

Strožje zagrožene kazni za dejanja proti spolni nedotakljivosti

Novela kazenskega zakonika prinaša strožje zagrožene kazni za kazniva dejanja proti spolni nedotakljivosti, katerih žrtve so slabotne osebe, otroci in osebe v podrejenem položaju. Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, tako da zlorabi njeno duševno bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalost, slabost ali kakšno drugačno stanje, zaradi katerega se ne more upirati, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara štirinajst let, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let, če pa to stori učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara štirinajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. Poleg tega se v primerih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in mladino, storjenih proti mladoletni osebi, rok za zastaranje kazenskega pregona ne more izteči pred potekom petih let od polnoletnosti oškodovanca.

Proti spodbujanju k prostituciji

Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe, ali kdor s silo, grožnjo ali s preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. Če je tako dejanje storjeno proti mladoletni osebi, ali proti več osebam, ali v okviru hudodelske združbe, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. Novela kazenskega zakonika tudi opredeljuje kazniva dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Tako po novem tisti, kdor osebi, mlajši od štirinajst let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji prikaže pornografsko predstavo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

Do osem let za vodenje hudodelske združbe

Strožje pa bo kaznovano tudi hudodelsko združevanje: kdor sodeluje v organizirani hudodelski združbi, ki ima namen izvrševati kazniva dejanja, za katera se sme izreči kazen več kot treh let zapora, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. Kdor ustanovi ali vodi tako združbo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let. Novela kazenskega zakonika tudi določa, da sme sodišče, če storilec kaznivih dejanj, storjenih v hudodelski združbi, prepreči nadaljnje izvrševanje teh dejanj, ali če razkrije podatke, ki so pomembni za preiskovanje in dokazovanje že storjenih kaznivih dejanj, storilcu odmeriti kazen pod mejo, ki je predpisana z zakonom, ali pa uporabiti milejšo vrsto kazni.

Novela kazenskega zakonika določa tudi kazni za neupravičeno uporabo avtorskega dela. Tako je npr. določeno, da kdor neupravičeno uporabi eno ali več avtorskih del ali njihovih primerkov, katerih skupna tržna cena pomeni večjo premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom do treh let oz. če je tržna cena avtorskih del iz prejšnjega odstavka velika premoženjska vrednost, z zaporom do petih let. Z zaporom do treh let bodo kaznovani tudi tisti, ki se jim bo dokazalo, da so se popolnoma ali deloma izognili plačilu davkov, prispevkov ali drugih predpisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb, z lažnimi podatki o zakonito pridobljenih dohodkih, stroških, predmetih, itd.

Strožje za jemanje in dajanje podkupnin

Višje bodo kazni tudi za tiste, ki bodo jemali podkupnino, in tiste, ki jo bodo dajali. Za jemanje je namreč zagrožena kazen od enega do osmih let in denarno kaznijo, tisti, ki jo daje, pa od enega do petih let in denarno kaznijo. Med drugim je predvidena večja kazen za nedovoljeno sprejemanje daril: tako tisti, kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zase ali za koga drugega terja ali sprejme nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo takšne koristi zato, da bi pri sklenitvi posla ali storitvi zanemaril koristi svoje organizacije ali druge fizične osebe ali ji povzročil škodo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let in ne več do treh let. Kdor pa osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, obljubi, ponudi ali da nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist za neupravičene ugodnosti, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. Pred tem je bila najvišja kazen tri leta.

Višje kazni so tudi za prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države. Po novem kdor nasilno prekorači državno mejo Slovenije ali oborožen nezakonito vstopi na njeno ozemlje, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let ali z denarno kaznijo. Enako se kaznuje tujec, ki nima dovoljenja za bivanje v Sloveniji, če se na način iz prejšnjega odstavka zadržuje na njenem ozemlju ali se upre zakoniti odstranitvi s tega ozemlja. Kdor se ukvarja z nezakonitim spravljanjem tujcev, ki nimajo dovoljenja za vstop v Slovenijo ali bivanje v njej, na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju, ali kdor skupino takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z zaporom do petih let in z denarno kaznijo.

Po novem v kazenskem zakoniku ni več kvalificirano vojno hudodelstvo zoper civilno prebivalstvo, pač pa hudodelstvo. Najvišje zagrožena kazen za taka hudodelstva je 30 let zapora in ne več 20. Novela kazenskega zakonika dodaja členu o mednarodnemu terorizmu nov člen o financiranju terorističnih dejanj. Kdor zagotovi ali zbere denar ali premoženje z namenom, da bo deloma ali v celoti uporabljeno za storitev kaznivih dejanj ali kakšnega drugega nasilnega dejanja, katerega cilj je rušenje ustavnega reda Slovenije, povzročiti hujše motnje v javnem življenju ali gospodarstvu, povzročiti smrt ali hudo telesno poškodbo oseb, ki aktivno ne sodelujejo v vojaškem spopadu ali katerega namen je prestrašiti ljudi ali prisiliti državo ali mednarodno organizacijo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. Enako se kaznuje storilec, če z namenom zagotovljena ali zbrana denar ali premoženje nista bila dejansko uporabljena.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA