Magazin

Kako izpostavljeni smo Slovenci sevanju, kako je z rakom v okolici NEK?

Krško, 05. 08. 2019 08.50 |

Organizacijsko prelomnico v zgodovini varstva pred sevanji je prinesel drugi mednarodni kongres radiologov v Stockholmu leta 1928.
Avtor
Anja Kralj / Natalija Švab
Komentarji
127

Ko govorimo o jedrski energiji, ljudje ob njeni omembi pogosto najprej pomislijo na sevanje, običajno tudi na podobe ljudi, ki so umrli zaradi izpostavljenosti smrtonosnim dozam sevanja. Dejstvo je, da o sevanju večina ve malo, pravijo strokovnjaki in s prstom kažejo na šolski sistem, ki bi naj temi namenil tako malo prostora, da danes sevanje spada med pojave, o katerih kroži vrsta neresnic, polresnic, celo mitov.

Kaj torej sevanje sploh je, kaj se zaradi njega dogaja v našem telesu, kdaj nas morajo količine sevanja skrbeti in kako se pred njim zaščititi v izrednih razmerah – na primer ob jedrski nesreči?

Praviloma ljudem strah v kosti požene predvsem izraz "radioaktivno sevanje". No, strokovnjaki vas bodo hitro opozorili, da gre za popačeno skovanko, ki pa je z vztrajnim ponavljanjem postala del besednjaka. Kot pravijo, je izraz strokovno zavajajoč, saj "navaja na misel, da je sevanje samo radioaktivno, kar pa ne drži, saj je radioaktivna le snov, ki sevanje oddaja".

Radioaktivnost in sevanje

Radioaktivne lastnosti snovi so odvisne od sestave atomskega jedra. Radioaktivnost snovi namreč izvira iz jedra atoma, elektroni pa so odgovorni za njegove kemijske lastnosti. Določena atomska jedra so nestabilna in zato razpadajo v stabilna jedra. Pojav se imenuje radioaktivni razpad, pri katerem pa se sprošča energija, ki potuje skozi prostor v obliki valovanja ali delcev, pojasnjujejo strokovnjaki GEN energije na portalu eSvet.

Za ocenjevanje skupnega tveganja zaradi izpostavljenosti sevanju torej uporabljamo efektivno dozo – tako za zunanje in notranje obsevanje kot tudi pri enakomernem ali neenakomernem obsevanju.
Za ocenjevanje skupnega tveganja zaradi izpostavljenosti sevanju torej uporabljamo efektivno dozo – tako za zunanje in notranje obsevanje kot tudi pri enakomernem ali neenakomernem obsevanju. FOTO: Miro Majcen

Ker jedra atoma razpadejo na različne načine, ločimo različne vrste sevanja. Sevanje alfa, ko iz radioaktivnih jeder odletijo delci alfa (dva protona in dva nevtrona), sevanje beta, ko iz radioaktivnih jeder odletijo delci beta (elektroni), sevanje gama, ki običajno sledi razpadoma alfa in beta, ko novonastalo jedro odda odvečno energijo v obliki elektromagnetnega valovanja (fotona), in nevtronsko sevanje, ki nastaja pri nekaterih jedrskih reakcijah, predvsem pri cepitvi urana v jedrskih reaktorjih.

Kot nadaljujejo strokovnjaki, sevanja radioaktivnih snovi s svojimi čuti ne moremo zaznati, lahko pa ga odkrijemo po učinkih na atome snovi, skozi katere prehaja. To sevanje namreč izbija elektrone iz atomov ob svoji poti. Pojav se imenuje ionizacija, zato je "radioaktivno sevanje" tudi ionizirajoče sevanje. In v primeru, da je temu sevanju izpostavljeno živo bitje, se lahko tudi v njegovih celicah pojavijo ioni in s tem škodljivi učinki na rast celic.

Kako izpostavljeni smo sevanju Slovenci, kakšen je "prispevek" NEK in kako je s pojavnostjo raka v okolici elektrarne?

Kot rečeno uvodoma, smo vsak dan izpostavljeni sevanju različnih virov v okolju. Na ministrstvu za zdravje pravijo, da je povprečna letna efektivna doza ionizirajočih sevanj naravnega izvora, ki so posledica radioaktivnih snovi v zemeljski skorji okoli 0,5 mSv, vnosa radioaktivnih snovi v telo z zaužitjem in vdihavanjem okoli 0,3 mSv, sevanja iz vesolja okoli 0,4 mSv ter izpostavljenosti radioaktivnemu plinu radonu okoli 1,3–1,6 mSv – skupaj v različnih delih Slovenije med 2,5 mSv in 2,8 mSv.

Potem pa imamo še sevanje iz umetnih virov, kamor sodita medicina in industrija. To v Sloveniji letno znaša od 0,4 do 1,5 milisivertov (mSv). Se sprašujete, koliko k temu prispeva NEK? 0,001 mSv, navaja eSvet. Posameznik, ki bi živel ob ograji NEK, bi sicer ob normalnem obratovanju elektrarne dobil dodatno letno dozo okoli 0,01 mSv, kar je manj kot pol odstotka naravne doze, dodajajo na spletni strani Agencije za jedrske odpadke.

Na zdravstvenem ministrstvu pravijo, da je register raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana pred leti izvedel študijo o incidenci raka v občinah v okolici NEK. Ugotavljajo, da je incidenca raka na tem območju celo nižja od slovenskega povprečja.

Upravljavec jedrskega reaktorja je zavezan k izvajanju rednega obratovalnega monitoringa radioaktivnosti, s katerim dokazuje, da zaradi delovanja jedrskega objekta niso presežene zakonsko določene vrednosti. Uprava RS za jedrsko varnost pa dodatno naroča neodvisni nadzor, s katerim še dodatno preverja izmerjene vrednosti. Slika s podatki za leto 2018 prikazuje doprinos jedrskih objektov k obsevanosti prebivalstva. Kot je razvidno, vsi objekti obratujejo znotraj zakonsko določenih mej, podatki nadzora pa kažejo, da je prispevek NEK k obsevanosti zanemarljiv.
Upravljavec jedrskega reaktorja je zavezan k izvajanju rednega obratovalnega monitoringa radioaktivnosti, s katerim dokazuje, da zaradi delovanja jedrskega objekta niso presežene zakonsko določene vrednosti. Uprava RS za jedrsko varnost pa dodatno naroča neodvisni nadzor, s katerim še dodatno preverja izmerjene vrednosti. Slika s podatki za leto 2018 prikazuje doprinos jedrskih objektov k obsevanosti prebivalstva. Kot je razvidno, vsi objekti obratujejo znotraj zakonsko določenih mej, podatki nadzora pa kažejo, da je prispevek NEK k obsevanosti zanemarljiv. FOTO:

Za ocenjevanje skupnega tveganja zaradi izpostavljenosti sevanju torej uporabljamo efektivno dozo – tako za zunanje in notranje obsevanje kot tudi pri enakomernem ali neenakomernem obsevanju.

Za poklicno izpostavljene posameznike je mejna letna efektivna doza, ki ne sme biti presežena, 20 mSv. Povprečna letna izpostavljenost zaposlenega v jedrski elektrarni Krško je bila 0,6 mSv v letu 2018, v zdravstvu med 0,1 in 0,3 mSv (največ v nuklearni medicini). Za prebivalce pa 1 mSv, medtem ko je bila izpostavljenost prebivalca Slovenije zaradi umetne kontaminacije (černobilska nesreča, jedrski poizkusi v preteklosti ipd.) v letu 2018 manj kot 0,01 mSv.

Poleg mejnih doz sta najpomembnejši načeli še upravičenost in optimizacija. Dejavnosti, katerih izvajanje povzroča izpostavljenost sevanjem, je treba predhodno upravičiti glede na gospodarske, družbene ali druge učinke v primerjavi s škodo za zdravje ljudi. Upravičenost določa, da nobena uporaba sevanja ni sprejemljiva, če pričakovana korist ne presega škode zaradi obsevanosti. Optimizacija pa določa, da sme vsaka upravičena sevalna dejavnost povzročiti izpostavljenost le na ravni, ki je tako nizka, kot jo je mogoče doseči z razumnimi ukrepi ob upoštevanju gospodarskih in družbenih dejavnikov.

Znano je, da se količina sevanja pri človeku sešteva. Število rentgenskih slikanj v medicinske namene sicer ni omejeno, morajo pa biti vsi radiološki posegi upravičeni in optimizirani.
Znanstveni odbor Organizacije združenih narodov za spremljanje učinkov ionizirajočih sevanj (UNSCEAR) v začetku 21. stoletja ocenjuje, da se na svetu letno izvede dve milijardi rentgenskih, 32 milijonov nuklearnomedicinskih in 10 milijonov radioterapevtskih posegov. Uporaba virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu tako prispeva največji delež k izpostavljenosti prebivalstva zaradi uporabe umetnih virov ionizirajočih sevanj. V razvitih državah to pomeni, da je povprečna letna izpostavljenost prebivalca zaradi uporabe ionizirajočih sevanj v diagnostične namene od 0,8 do 1,2 mSv. Zaradi uvajanja novih radioloških metod pa je pričakovati, da bo obseg posegov z uporabo ionizirajočih sevanj v zdravstvu v naslednjih letih še naraščal.

Organizacijsko prelomnico v zgodovini varstva pred sevanji je prinesel drugi mednarodni kongres radiologov v Stockholmu leta 1928.
Organizacijsko prelomnico v zgodovini varstva pred sevanji je prinesel drugi mednarodni kongres radiologov v Stockholmu leta 1928. FOTO: Miro Majcen


Ko se srečata ionizirajoče sevanje in živo bitje

Ionizirajoče sevanje povzroči v živi snovi zaporedje fizikalnih, kemičnih in bioloških procesov, ki vodijo do sprememb, katerih posledice so lahko škodljive. Povedano drugače – ionizirajoče sevanje lahko poškoduje žive celice, večina poškodovanih celic umre, nekatere pa doživijo spremembo – mutacijo.

Kakšni so učinki sevanja, je precej natančno razkrila 50 let trajajoča študija Združenih narodov, v okviru katere so preiskovali posledice sevanja pri več kot 86.000 preživelih po bombardiranju Hirošime in Nagasakija.

Strokovnjaki razlikujejo med takojšnjimi učinki, ki se pojavijo pri visokih dozah ionizirajočega sevanja – nad 500 mSV, ko pride do spremembe krvne slike, opeklin in smrti v primeru doze nad 3.500 oziroma 5.000 mSv; ter zakasnelimi učinki pri nižjih dozah – rak in dedne posledice.

Biološke učinke sevanja je sicer mogoče uporabiti tudi koristno – pri zdravljenju raka, kjer z obsevanjem uničijo rakave celice, ki so manj odporne od zdravih.  

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, izpostavljenost ionizirajočim sevanjem opredelimo z obsegom, trajanjem in izvorom obsevanosti. Glede na obseg izpostavljenosti razlikujemo med obsevanostjo celega telesa in lokalno obsevanostjo le določenega organa ali tkiva. Časovno gledano je lahko izpostavljenost trajala krajši ali daljši čas, z vmesnimi prekinitvami ali brez njih. Izpostavljenost je lahko zunanjega ali notranjega izvora. O zunanji izpostavljenosti govorimo takrat, ko je vir zunaj telesa, notranja obsevanost pa je posledica vnosa radioaktivne snovi v organizem. Učinke sevanja strokovnjaki delijo na vzročno nujne posledice, deterministične, in na naključno razporejene, verjetnostne, stohastične pojave.

Znano je, da se količina sevanja pri človeku sešteva. Število rentgenskih slikanj v medicinske namene sicer ni omejeno, morajo pa biti vsi radiološki posegi upravičeni in optimizirani.
Znano je, da se količina sevanja pri človeku sešteva. Število rentgenskih slikanj v medicinske namene sicer ni omejeno, morajo pa biti vsi radiološki posegi upravičeni in optimizirani. FOTO: Miro Majcen


Stohastični učinki sevanja so naključne narave in torej samo verjetna posledica sevanja. Tako ne moremo z gotovostjo napovedati, kaj se bo zgodilo s poškodovanimi celicami, lahko samo ugotovimo, da je verjetnost za nastanek takšnih sprememb sorazmerna s prejeto dozo, stopnja potencialne škode pa ni odvisna od velikosti doze. Stohastične učinke delijo na somatske in dedne. Prvi zadevajo izpostavljenega posameznika, če pa se posledice pojavijo na potomcih, govorimo o dednih učinkih. To so zakasnele posledice izpostavljenosti sevanjem in se kažejo v povečanem številu različnih bolezni ali nepravilnosti v razvoju raznih organov prihodnjih generacij. Med somatske učinke prištevajo nastanek in razvoj raka. Ker je pojav naključen, ne moremo napovedati, pri katerih organizmih se bodo spremembe zgodile in pri katerih ne. Stohastične učinke opazimo le, če primerjamo dve dovolj veliki skupini ljudi, od katerih je bila ena obsevana, druga pa ne.

Pogostost pojavljanja neke oblike raka v obsevani skupini bo višja kot v neobsevani. Do černobilske nesreče so se primerjave v glavnem opirale na spremljanje izpostavljenih pacientov, skupin poklicno izpostavljenih delavcev in preživelih po jedrskih eksplozijah. Povečana pojavnost raka med preživelimi po jedrskih eksplozijah v Hirošimi in Nagasakiju je potrdila, da lahko tudi nizke ravni izpostavljenosti povzročijo razvoj raka. Ker so podatki temeljili skoraj izključno na izpostavljenostih pri visokih dozah, so tveganje pri nizkih dozah ocenili z ekstrapolacijo in sprejeli linearni model odziva doz – učinek. To pomeni, da se stohastičnim učinkom ni mogoče popolnoma izogniti in da tveganje obstaja tudi pri najnižjih dozah. Model je bil izbran po načelu previdnosti.
Za ovrednotenje verjetnosti za nastanek določene vrste stohastičnih učinkov z upoštevanjem resnosti njihovih posledic uporabljajo efektivno dozo, dozimetrično količino, ki predstavlja merilo tveganja zaradi stohastičnih učinkov.

Pogostost pojavljanja neke oblike raka v obsevani skupini bo višja kot v neobsevani. Do černobilske nesreče so se primerjave v glavnem opirale na spremljanje izpostavljenih pacientov, skupin poklicno izpostavljenih delavcev in preživelih po jedrskih eksplozijah.
Pogostost pojavljanja neke oblike raka v obsevani skupini bo višja kot v neobsevani. Do černobilske nesreče so se primerjave v glavnem opirale na spremljanje izpostavljenih pacientov, skupin poklicno izpostavljenih delavcev in preživelih po jedrskih eksplozijah. FOTO: Miro Majcen

Verjetnost za nastanek raka, utežena z resnostjo škode in izgubljenimi leti življenja zaradi bolezni, je ocenjena na 0,0041 odstotka pri izpostavljenosti 1 mSv za odrasle med 18. in 64. letom starosti in 0,0055 odstotka za vse starostne skupine, ki vključujejo tudi otroke in mladostnike kot občutljivejši skupini. Verjetnost za nastanek dednih učinkov je nekaj desetkrat manjša in je ocenjena na podlagi poskusov na živalih, saj pri ljudeh dedni učinki zaradi izpostavljenosti niso potrjeni, pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje.

Na katerih organih so poškodbe vidne najprej?
Deterministični učinki pa se pojavijo, kadar je prizadet zadosten delež celic v kakšnem tkivu ali organu. Prag je odvisen od zdravstvenega stanja in starosti obsevane osebe in je tako različen za otroke, odrasle, ostarele in bolne ali zdrave. Stopnja poškodb z velikostjo doze nad pragom narašča.

Vzrok za poškodbe organov je smrt matičnih celic, ki so najbolj občutljive za ionizirajoče sevanje. Matične celice so sposobne samopodvojevanja in dozorevanja v specializirane celice, s tem pa zagotavljajo normalno delovanje tkiv in organov. Glede na pojavnost poznamo zgodnje in pozne deterministične učinke. Praviloma se škoda najprej pokaže na celicah, ki se hitro obnavljajo ali razmnožujejo – koža, rdeči kostni mozeg, prebavila. Zgodnje ali akutne posledice se pojavijo v nekaj dneh ali tednih.

Strokovnjaki razlikujejo med takojšnjimi učinki, ki se pojavijo pri visokih dozah ionizirajočega sevanja – nad 500 mSV, ko pride do spremembe krvne slike, opeklin in smrti v primer doze nad 3.500 oziroma 5.000 mSv; ter zakasnelimi učinki pri nižjih dozah – rak in dedne posledice.
Strokovnjaki razlikujejo med takojšnjimi učinki, ki se pojavijo pri visokih dozah ionizirajočega sevanja – nad 500 mSV, ko pride do spremembe krvne slike, opeklin in smrti v primer doze nad 3.500 oziroma 5.000 mSv; ter zakasnelimi učinki pri nižjih dozah – rak in dedne posledice. FOTO: Miro Majcen

Pozne posledice se ponavadi ne pojavijo prej kot v šestih mesecih. Organi, pri katerih se pojavijo kasnejše posledice sevanja, so pljuča, ledvica, srce, jetra in centralni živčni sistem.

Kdo in kako bdi nad področjem varstva pred sevanji?

Zavedanje o učinkih in družbena sprejemljivost tveganj zaradi izpostavljenosti na eni strani in koristi, ki jih uporaba ionizirajočih sevanj prinaša, na drugi strani, so določali postopen razvoj varstva pred ionizirajočimi sevanji. Danes je varstvo pred ionizirajočimi sevanji trdno vgrajeno v mednarodno okolje in temelji na priporočilih Mednarodne komisije za varstvo pred sevanji (ICRP). Namen priporočil je zagotoviti varstvo ljudi in s tem zmanjšati škodo za zdravje do najmanjše možne mere, hkrati pa omogočiti razvoj in uporabo virov ionizirajočih sevanj. Mednarodna agencija za atomsko energijo pripravlja mednarodne temeljne varnostne standarde za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in za varnost virov sevanj, ki temeljijo prav na omenjenih priporočilih. V Evropski uniji urejajo to področje pravno zavezujoči predpisi s skupnim imenom EURATOM, vsebino katerih morajo države članice prenesti v svojo pravno ureditev.

Ionizirajoče sevanje povzroči v živi snovi zaporedje fizikalnih, kemičnih in bioloških procesov, ki vodijo do sprememb, katerih posledice so lahko škodljive.
Ionizirajoče sevanje povzroči v živi snovi zaporedje fizikalnih, kemičnih in bioloških procesov, ki vodijo do sprememb, katerih posledice so lahko škodljive. FOTO: Miro Majcen


Organizacijsko prelomnico v zgodovini varstva pred sevanji je prinesel drugi mednarodni kongres radiologov v Stockholmu leta 1928. Ustanovljen je bil Mednarodni odbor za varno uporabo žarkov X in radija. Razvoj jedrske tehnologije po koncu druge svetovne vojne je prisotnost ionizirajočih sevanj razširil tudi v dejavnosti zunaj zdravstva. Temu dejstvu je leta 1950 sledilo preoblikovanje in preimenovanje IXRPC v Mednarodno komisijo za varstvo pred sevanji (International Committee on Radiological Protection – ICRP).

Ameriški, kanadski in britanski strokovnjaki so na sestanku leta 1949 poenotili stališča, da obstaja verjetnost za tveganje tudi pri nižjih ravneh izpostavljenosti, vendar le nad določenimi vrednostmi. Tako so predlagali vpeljavo t. i. dovoljenih vrednosti izpostavljenosti, pod katerimi naj ne bi bilo škodljivih posledic. Dogovorili so se tudi o poenotenju postopkov meritev izpostavljenosti ter vpeljavi dveh količin, in sicer absorbirane in ekvivalentne doze, ki upoštevata učinke različnih vrst sevanja.

Prve študije preživelih po jedrskih eksplozijah v Hirošimi in Nagasakiju so sprožile spremembe izhodišč za varstvo pred sevanji. Povečana pojavnost raka med preživelimi po jedrskih nesrečah je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja utrdila napovedi, da lahko tudi nizke ravni izpostavljenosti povzročijo razvoj raka.

Komisija je leta 1977 predlagala omejevanje doz na podlagi tveganj ter vpeljala efektivno dozo, ki omogoča primerjavo neenakomernih izpostavljenosti telesa. Zato so uvedli utežne faktorje tkiva, ki opredeljujejo relativno raven občutljivosti posameznih organov ali tkiv.

Posameznik, ki bi živel ob ograji NEK, bi sicer ob normalnem obratovanju elektrarne dobil dodatno letno dozo okoli 0,01 mSv, kar je manj kot pol odstotka naravne doze.
Posameznik, ki bi živel ob ograji NEK, bi sicer ob normalnem obratovanju elektrarne dobil dodatno letno dozo okoli 0,01 mSv, kar je manj kot pol odstotka naravne doze. FOTO: Miro Majcen

Leta 1991 je Komisija dotedanji sistem za omejevanje doz razširila v sistem celovitega varstva pred sevanji, ki upošteva tudi omejitve zaradi potencialnih izpostavljenosti. Na podlagi novih znanstvenih ugotovitev je zgornjo mejo za poklicno izpostavljenost postavila na 20 mSv na leto. Mejna doza za izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva je ostala nespremenjena glede na priporočilo iz leta 1977, in sicer 1 mSv. V posebnih razmerah je dovoljeno to dozo preseči, vendar le pod pogojem, da se v naslednjih petih letih izravna do povprečja 1 mSv.

Leta 2008 je Komisija pripravila nova priporočila. Celotna ocena tveganja za nastanek raka zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju je ostala približno na enaki ravni kot dotlej, medtem ko se je ocenjeno tveganje za dedne učinke znižalo. Posodobljeni so bili utežni faktorji vrste sevanja in tkivni utežni faktorji ter s tem vrednosti ekvivalentih in efektivnih doz. Obstoječe vrednosti mejnih doz za izpostavljene delavce in posameznike iz prebivalstva se niso spremenile. Priporočila pa so uvedla izhodišča in smernice za razvoj radiološkega varstva okolja.

V Sloveniji, pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje, področje varstva pred sevanji ureja Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. S tem predpisom so bile v slovenski pravni red prenesene vsebine evropskih direktiv s skupnim imenom EURATOM o osnovnih standardih varstva pred sevanji, o varstvu preiskovancev v zdravstvu in varstvu zunanjih izvajalcev dejavnosti ter vsebine priporočil Mednarodne agencije za atomsko energijo.

Pozne posledice se ponavadi ne pojavijo prej kot v šestih mesecih. Organi, pri katerih se pojavijo kasnejše posledice sevanja, so pljuča, ledvica, srce, jetra in centralni živčni sistem.
Pozne posledice se ponavadi ne pojavijo prej kot v šestih mesecih. Organi, pri katerih se pojavijo kasnejše posledice sevanja, so pljuča, ledvica, srce, jetra in centralni živčni sistem. FOTO: Miro Majcen

In če se pri nas zgodi jedrska nesreča?

V Sloveniji je novembra 2017 potekala misija EPREV, ki je zasnovana kot strokovni pregled pripravljenosti države na jedrske ali radiološke nesreče in ukrepanja ob njih glede na varnostne standarde Mednarodne agencije za atomsko energijo – IAEA.

Misija je na splošno pohvalila pripravljenost Slovenije ter med drugim izpostavila odlično sodelovanje vseh deležnikov in organizacij, vključenih v odziv, zatrjujejo na ministrstvu za zdravje. Dodajajo, da ministrstvo za zdravje izvaja tudi aktivnosti na področjih, kjer je misija EPREV na podlagi mednarodnih standardov prepoznala možne večje ali manjše izboljšave.

Skladno s tem se bile pripravljene in sprejete smernice za delovanje službe nujne medicinske pomoči ob kemijskih, bioloških, radioloških in jedrskih (KBRJ) nesrečah, ki opredeljujejo organizacijo in delovanje služb nujne medicinske pomoči na zunajbolnišnični in bolnišnični ravni, opremo za zaščito zdravstvenega osebja in njihovo izobraževanje oziroma usposabljanje ter druge vsebine ukrepanja ob KBRJ nesrečah.

Jodna profilaksa ob jedrski nesreči je eden izmed ukrepov, katerega namen je zaščititi prebivalstvo pred škodljivimi posledicami vdihavanja radioaktivnega jodida in s tem njegovega kopičenja v ščitnici.
Jodna profilaksa ob jedrski nesreči je eden izmed ukrepov, katerega namen je zaščititi prebivalstvo pred škodljivimi posledicami vdihavanja radioaktivnega jodida in s tem njegovega kopičenja v ščitnici. FOTO: Miro Majcen

Kako pa je pri nas z zalogo "jodovih tablet"? Jodna profilaksa ob jedrski nesreči je eden izmed ukrepov, katerega namen je zaščititi prebivalstvo pred škodljivimi posledicami vdihavanja radioaktivnega jodida in s tem njegovega kopičenja v ščitnici.

V skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2009 je naveden zaščitni ukrep predviden le do dopolnjenega 40. leta starosti, ker po tej ni več nevarnosti za kopičenje radioaktivnega jodida v ščitnici, pojasnjujejo na ministrstvu.

Kot pravijo, je, da bi v primeru nesreče zagotovili dovolj velike količine tablet s stabilnim kalijevim jodidom, Zavod RS za blagovne rezerve zagotovil 1.100.000 pakiranj tablet, kar bi zadostovalo za zaščito oseb do dopolnjenega štiridesetega leta starosti na območju Slovenije. Za 10 kilometrsko območje okoli nuklearke pa zagotavlja oskrbo s potrebno količino teh tablet – NEK.

KOMENTARJI (127)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Machetekills007
29. 01. 2020 16.46
-4
v krškem so leni, umazani ljudje doma.
Gorenc_pa_pou
29. 01. 2020 16.31
+2
za vse tiste neizobrazene...nuklearne elektrarne zahtevajo najmn smrti od vseh virov energije na proizveden teravat elektrike...in to je priblizno 80 vkljucno z zrtvami nesrec...ze veterna elektrarna jih ma vec in sicer 150 itd...ce bi bli pametni tako kot francozi bi mel sam nuklearke...pa ne mi govort ker sem doktor kemije tako da me ne bo nihce prepricou...ce hocte met vsi el. avte bomo mel samo nuklearke ki so NAJBOLJ CIST VIR PRIDOBIVANKA ENERGIJE
Gorenc_pa_pou
29. 01. 2020 16.34
+1
pa ce bo kdo zacel s soncnimi el. je pa se vecja bud*** ker se z njimi unicuje ogromna povrsina kjer bi lahko rasli gozdovi ipd...veliko vecja kot en blok nuklearke ki proizvede neprimerno vecje kolicine energije z nic onesnazevanja
big brother
29. 01. 2020 15.08
-1
V Krškem je britof že kot pol Žal, tko da lažte vi kom drugem.
Gorenc_pa_pou
29. 01. 2020 16.34
+4
big brother
29. 01. 2020 15.07
-2
Brez laži prosim. Umetno plačane zadeve s strani Gen-a in Nek niso veredostojne. V Krškem ni druge bolezni kot rak in bolezni ščitnice. Vse te raziskave so lari fari, ker so režirane. Mal pejte od hiše do hiše pa mal si britof poglejte v Krškem, k je že takšn k pol Žal.
vlahov
08. 01. 2020 16.57
-2
Če se vladar vlade podpiše , da bo kazensko odg. , če pride do napake , sem za nek
pesnitev
05. 01. 2020 08.21
+7
Pa ja, 2 Milijona Slovencev potrebuje dva in morda še tretji blok nuklearke.... Naravnih virov energije pa imamo na pretek, le nobenega znanja, kako jih učinkovito izrabiti!
big brother
29. 01. 2020 15.10
-1
Mesta z 20 miljoni ljudi ne rabjo jedrske, Slovenija z 2 miljona kot država pa rabi 2. Kdo je tle nor?
vlahov
04. 01. 2020 18.03
+2
Problem je , ko se stresejo tla . Problem je človeški faktor . Problem je človeški faktor in kaj nepričakovanega - ali neznanega . V Černobilu je bilo / človek in neznano . Ne zavedajo se , da je v CCCP sodelovalo 600.000 vse vrstnih reševalcev - pri nas nemogoče . Preselili so 300.000 ljudi - pri nas nemogoče . Da so te tragedije prevelike za malo RS . Sodelovalo je 2000 helihopterjev - pri nas ima policija 2 kom. Em je na servisu . V RS kakih 14 na uporabo . Problem je nesreča . Ko se to zgodi v Rusiji ; se nam zdi : ah to bodo uredili . Pri nas, take nesreče ne zmoremo sanirati . Do sedaj smo imeli srečo . To je strateška tarča za uničenje s strani teroristov ... To je lahko mimogrede nesreča , ki bo pogoltnila cel narod , celo državo in vse njene prebivalce - to je realnost in ne aspirini po zdravstvenih domovih . Ali zmoremo denar zaslužiti drugače kot z rizikom , ki je prisoten pri NEK- u . Ukvarjati bi se morali z uspešnim zapiranjem obrata . Odvozom še zadnjih odpadkov iz dežele . To je cilj . Ali še vedno živimo v Totalitarnem režimu , kot pri postavitvi NEK-a ? Ali vlada in Šarec misli samo na bonitete , ki jih pri naša posel ??? Ali razume kaj se zgodi , če je resna nesreča v Nek-u ? Ali ti razumeš ?
Gorenc_pa_pou
29. 01. 2020 16.36
+1
jeej se en ki neve kaj govori...najprej pojdi malo raziskat potem pa govori stvari ki jih sedaj neves...nuklearke so zakon in najbolj cista energija...in so tudi ekstremno dovrsene v primeru nesrec
Curie
03. 01. 2020 16.49
+10
Problem je samo,če pride do nesreč kar je pa zelo majhna verjetnost.
pesnitev
05. 01. 2020 08.22
+3
Pa če obstaja najmanjša verjetnost...obstaja pa!
big brother
29. 01. 2020 15.07
-2
Karantanija
22. 08. 2019 14.10
-12
O, zopet prispevek o JEK!? Vse super, naravno in nenevarno .... kdor verjame!
$kmetavz$
21. 08. 2019 07.10
-2
Kaj rezite s to izgradnjo k sam onesnazuje nekdo bo pa mastno od tega zasluzu
SLOVENEC
06. 08. 2019 21.47
-12
Kaj je res to da v krškem ne rabiš štroma sploh, pa ti luč sveti?
Karantanija
22. 08. 2019 14.10
+20
hotchilipoper
06. 08. 2019 08.17
+18
Itak pa ste mediji pokvarjeni do amena.Pišete samo kar vam paše,oz.tisto,od katerega imate več koristi.
hotchilipoper
06. 08. 2019 08.16
+28
To je zgleda začetek kampanije proti izgradnji JEK2
Karantanija
22. 08. 2019 14.11
+36
Teoretik zarot
06. 08. 2019 07.54
+22
To sevanje in onesnaževanje nima nikakršnega slabega učinka proti 5G omrežju ki ga hočejo uvesti da boste imeli hiter internet ker tako zelo potrebujete film v nekaj sekundah. Samo poglejte kako so nam včeraj naredili sivo nebo z letali.
vokindos
06. 08. 2019 07.07
+13
Ja težava je ker sevanja ne čutimo. Občutimo le posledice sevanja, ki pa so grozljive.
jozes12
06. 08. 2019 21.51
+19
In kako grozljivo se počutiš, ko greš na rentgen? Ali pa ko dobis vsak dan od okolice za 24.000 krat večjo dozo sevanja kot npr. seva pri jedrski elektrarni? Tudi ko pojes banano, ki je ena izmed najbolj radioaktivnih jedi, ki so skoraj vsakodnevno na našem jedilniku. Grozljivo res :)
pesnitev
05. 01. 2020 08.24
+3
Ma rentgen menda ne hodiš vsak dan, ali pač?
matakokoyama
05. 08. 2019 20.44
+18
U Krškem majo najboljši šnopc, Radioaktivc imenovan ;)
IS58
08. 01. 2020 15.05
+1
HellWolf
05. 08. 2019 20.24
+7
No, kaj potem so pridelki iz njiv v neposredni bližini NEK užitni ali ne? Kaka panika... večji lokalni onesnaževalec je kmetijstvo ki v zrak in zemljo vsega vraga od FFS.
pesnitev
05. 01. 2020 08.25
-1
Ja, samo je mala razlika med radioaktivnimi učinki in kmetijskimi strupi!
Banion
05. 08. 2019 19.56
+23
Seanje je nevarno a nihče se ne vpraša kakšna je nevarnost in vpliv škropšljenja intenzivnih nasadov za tista v bližnji vasi ali soseščini. Morda je kmetijstvo hujši onesnaževalec
anonymous666
05. 08. 2019 19.56
+18
mislim da ste prevec gledali chernobyl in zdej strasite prebivalce raje napisite kako pozitivno novico ne pa povzrocaz negativno energijo okej ?
tedoVV2HCmedo
05. 08. 2019 18.18
+7
Je ta članek neka kontra-reklama, da bi ljudem bile bolj všeč vetrnice in sončne celice, ki so dosti dražje glede na količino proizvedene elektrike?