Naslovnica

Začasno zavarovali Mirtovški potok

Ljubljana, 25. 04. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

"Odredbo o zavarovanju Mirtovškega potoka smo že posredovali v objavo uradnemu listu, veljati bo začela dan po objavi, in sicer za obdobje dveh let," je na novinarski konferenci dejal minister Kopač. Poudaril je, da gradnja in obratovanje male hidroelektrarne ob upoštevanju pogojev v okviru izdanih dovoljenj, kljub posegu, ne bosta okrnila naravovarstvene vrednosti tega območja.

Strokovne osnove, ki jih je marca letos pripravil Ljubljanski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, so dokazale, da je začasno zavarovanje Mirtovškega potoka z vplivnim območjem upravičeno, saj ima to območje kljub obstoječi mali hidroelektrarni še vedno zelo visoko vrednost s stališča ohranitve redkih biotopov ter ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

Začasno zavarovanje bo zajelo razen spodnjega dela skoraj celotno dolžino potoka z njegovim neposrednim vplivnim (vodoizbirnim) območjem. Zavarovano območje bo obsegalo 2,84 kvadratnega kilometra in je pretežno v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Namen izdaje odredbe o začasnem zavarovanju Mirtovškega potoka je ohranitev geomorfoloških in hidroloških posebnosti, biotske raznovrstnosti habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v strokovnih osnovah med drugim ugotavlja, da dolina Mirtovškega potoka sodi med naravovarstveno najvrednejše dele zgornje kolpske doline. Gre za redek primer ohranjenega potoka s svojim vplivnim območjem. Nekatere najpomembnejše vrste so se na tem območju obdržale samo zato, ker človek v dele doline ni posegal oziroma so bili ti posegi še vedno v takšnih mejah, da niso bistveno okrnili naravovarstvene vrednosti območja. Rastlinski svet tega potoka je dokaj dobro raziskan, zato najdemo številne termofilne vrste, kot so topokrpi javor, črni bor, mali jesen in druge. Od nekdaj pa je tukaj gnezdil krokar, v dolini najdemo ogroženo vidro, bogata je favna žuželk in dvoživk. Poleg tega, tako kot na Kočevskem, najdemo tudi tu medveda. Skalna pokrajina pa je domovanje gamsa in marsikatere ujede.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA